Bilimsel
Özet Kitabı
Program
Konuşmacılar
Sempozyum ve Paneller
Poster ve Sözlü Bildiriler
Fizyoloji Kongresi Konu Başlıkları
Bildiri Gönderimi
TFBD Genç Araştırıcı Bilimsel Yayın Ödülü

Bildiri Gönderimi

49. Ulusal Fizyoloji Kongresi bildirimi gönderimi için şu bağlantıya tıklayınız:

https://www.abstractagent.com/2024fizyoloji/

I. Genel Kurallar

1) Özetler kongre web sayfasından (www.tfbdkongre.org) on-line olarak gönderilecektir; sistemden bağımsız olarak e-posta veya posta yoluyla bildiri kabul edilmeyecektir.

2) Bildiri özeti gönderme için son tarihi 31 Temmuz 2024’dür.

3) Bildiri başvurusunun değerlendirilebilmesi için sunumu yapacak olan yazarın kongre kaydı yaptırmış olması zorunludur.

4) Bilimsel toplantılarda sunulmak üzere başvurusu yapılan bildirilerin sözel veya poster sunumu olmasına Bilim Kurulu karar verir.

5) Toplantılarda sunulan sözel ve poster bildirileri arasında ödül verilecek çalışmalar Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD) Kongre Düzenleme Yönergesi’ne göre Bilim Kurulu tarafından seçilir.

6) İngilizce özetler FEPS’in uluslararası dergisi olan Acta Physiologica’da supplement olarak yayınlanacaktır.

7) Türkçe özetlerin yer alacağı 49. Ulusal Fizyoloji Kongre Özet Kitabı PDF olarak ayrıca katılımcılara sunulacaktır.

II. Bildiri Gönderme Kuralları

1) Bildirilerin TFBD’nin resmi web adresi üzerinden ve bildirilen son gönderim tarihine uygun olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-posta veya posta yoluyla bildiri kabul edilmeyecektir.

2) Bildiri başvurusu yapan ve bildiriyi sunacak olan yazar kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olmalıdır.

3) Bir yazar en fazla bir sözlü sunum olmak üzere en fazla iki sunum yapmak üzere başvurabilir. Daha fazla sayıda bildiride sunum yapmadan eş yazar olarak yer alabilir.

4) Yazarlar bildirilerinin “sözel” ve/veya “poster” olması yönünde tercih yapabilirler, ancak bildirilerin sunum şekilleri hakem değerlendirilmeleri doğrultusunda Bilim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

5) Yayımlanmış çalışmalardan bildiri başvurusu yapılamaz.

III. Bildiri Özeti Yazım Kuralları

1) Özetler hem Türkçe hem de İngilizce olarak ve yazım kurallarına dikkat edilerek hazırlanmalıdır.

2) Bildiri özeti (başlık, yazarlar ve kurum isimleri hariç) toplam 300 kelimeyi geçmemelidir.

3) Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında özel bir anlam ifade eden kelimeler dışındaki tüm sözcüklerin sadece ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük yazılmalıdır.

4) Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltma kullanılacak ise metinde ilk geçtiği yerde tam açılımı yazılıp ardından parantez açılarak daha sonra kullanılacak olan kısaltılmış hali yazılmalıdır.

5) Yazar isimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
Örnek: Ayşe Yalın

6) Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

7) Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri açıkça belirtilmelidir.
Örn: ……… Üniversitesi …… Fakültesi/Yüksek Okulu, …… Anabilim Dalı/Bölümü, İli.

8) Herhangi bir proje desteği veya araştırma desteği varsa özet sonunda belirtilmelidir.

9)Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Ulusal Fizyoloji Kongresine sunulan çalışmaların etik kurul onayı yazarların sorumluluğundadır. Etik kurul onayı olmadığı tespit edilen bildiriler, özet ve abstract kitaplarından çıkartılacaktır.

10) Türkçe Özet yapılandırılmış olmalı giriş ve amaç, yöntemler, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır:

Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacı ve hedefleri, test edilen hipotezi veya problem tanımlanmalıdır.

Yöntemler: Yöntem(ler) ve denekler/hayvanlar, tedavi ve girişimler tanımlanarak açıklanmalıdır. İstatistiksel analiz yöntemleri yazılmalıdır.

Bulgular: Olabildiğince açık bir dille yazılmalı ve varsa istatistiksel anlamlılık değerlerini (P değeri) mutlaka içermelidir. İstatistiksel analizlerde anlamlı farklılık yoksa, P değerinin verilmesine gerek yoktur.

Sonuç: Veriler ve çalışmanın temel sonucu net bir şekilde belirtilmeli ve bu sonuçların önemi vurgulanmalıdır.

11. İngilizce Özet (maximum 300 words excluding the title, authors and affiliations)

Title, Authors, Affiliations

Aim:

Methods: 

Results:

Conclusions:

IV. Bilim Kurulu’nun yazarlara geri bildirim vermesi ve bildirilerin reddine karar verme ölçütleri:

Bilim Kurulu bildirilerin hakemler tarafından değerlendirlimeleri sonrası aynen kabulüne, değiştirilerek kabulüne veya reddine karar verebilir ve bu kararlara ait gerekçeleri bildiri sahipleriyle paylaşır.

V. Sözel Bildiriler ve Posterler:

1) Sözel bildiriler, Kongre Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek süreye göre (10 dakika sunum + 5 dakika tartışma) hazırlanacak, sunum tarih ve saatleri kongre internet sayfasında ilan edilecektir.

2) Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde 70 X 110 cm boyutlarında hazırlanacaktır.

3) Posterler organizasyon komitesince bildirilecek tarih, saat ve yerde sergilenecektir.

4) Sergilenmemiş posterler ve sunulmayan sözlü bildiriler özet kitabında ve Acta Physiologica’da “sunulmamış” olarak belirtilecektir.

Sözlü ve Poster Bildiri formatı örneği:

Neuroprotective Efficacy of the Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma Ligand in Chronic Cerebral Hypoperfusion

Hale Sayan Ozaçmak1, Figen Barut1, Ewa Jakubowska Dogru2

1Zonguldak Karaelmas University, Medical School, Department of Physiology, Zonguldak, Türkiye
2Middle East Technical University, Department of Biology, Ankara, Türkiye

Aim: Chronic cerebral hypoperfusion can cause learning and memory impairment and neuronal damage resembling the effects observed in vascular dementia. The present study was designed to evaluate possible neuroprotective effects of rosiglitazone, a PPAR-gamma agonist, in rat model of chronic cerebral hypoperfusion.

Methods: Cerebral hypoperfusion was induced by permanent bilateral occlusion of the common carotid arteries. Oral administration of rosiglitazone (1.5, 3, and 6 mg/kg/day) or vehicle was carried out for 5 weeks, starting one week before the surgery. Cognitive performance was assessed using the Morris water maze. The density of the OX-42-labeled microglial activation and hippocampal neuronal death were estimated. Synaptogenesis was also evaluated by the measurement of synaptophysin, the pre-synaptic vesicular protein, and level via western blotting technique.

Results: Cerebral hypoperfusion for 30 days induced a significant cognitive impairment along with hyperactivation of microglial and astroglial cells, hippocampal neuronal loss, and reduction of synaptophysin level. The escape latencies for both 3 and 6 mg/kg of rosiglitazone-treated groups were significantly shorter than in the ischemia control group (p<0.05). For the group treated with 3 mg/kg of rosiglitazone, the number of OX-42 positive cells significantly decreased, as compared with two other treatment groups (p<0.05). Compared to the sham-operated group, the amounts of synaptophysin protein in the ischemia, 1.5 mg/kg, and 3 mg/kg rosiglitazone-treated groups, were statistically lower (p<0.05), whereas in the group treated with 6 mg/kg of rosiglitazone, no significant difference was noted.

Conclusions: Our results suggest that the chronic administration of rosiglitazone significantly prevents chronic cerebral hypoperfusion-induced brain damage, at least, partly through suppressing glial activation and preserving synaptic plasticity.